หุ้นกู้ของ บริษัท เนชั่นแนล เพา เวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน